fbpx

במדיניות פרטיות זו תפורט בפנייך מדיניות הפרטיות הנוהגת באתר האינטרנט: https://www.privatecoaching.co.il (להלן: "האתר").
ג.ת סולוס קונספט בע"מ (להלן "החברה") תהיה זכאית, מעת לעת, לשנות או לעדכן את הוראות מדיניות פרטיות זו.
מומלץ כי תחזור ותעיין במדיניות זו מעת לעת.
כל התנאים במדיניות זו מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.
פרט למונחים אשר הוגדרו במפורש במדיניות פרטיות זו, תהיה לכל המונחים הבאים לידי שימוש במדיניות הפרטיות ולא הוגדרו בה, המשמעות הנודעת להם בתקנון השימוש המצוי כאן.
3.2.מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 3.1 לעיל, הלקוח מצהיר כי ידוע לו כי כל פעולה שהוא מבצע באמצעות המערכת (ובכלל זה תוכן ההודעות שהוא שולח באמצעותה) גלויה בכל עת לחברה.
3.3.נאסף, ייעשה על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת –
3.3.1.לשלוח למשתמש חומר פרסומי ו/או שיווקי מטעם החברה, באמצעי המדיה השונים.
3.3.2.לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתר ו/או במערכת.
3.3.3.לשמור כל פרט שמסר המשתמש (לרבות פרטיו האישיים) במסגרת מאגר מידע.
3.3.4.להפיק ולנתח מידע סטטיסטי. מידע זה לא יזהה אישית את המשתמש.
3.3.5.לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים במערכת ו/או באתר.
3.3.6.לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.
3.3.7.להתאים את השירותים שיוצגו בעת הביקור באתר למשתמש.
3.3.8.ליצירת קשר עם המשתמש כשהחברה סבורה שקיים צורך בכך.
3.3.9.לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר והמערכת.
3.3.10.לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתקנון.

מסירת מידע לצדדים שלישיים
4.1.החברה לא תעביר לצדדים שלישיים פרטים מזהים שלך והמידע שנאסף על פעילותך במערכת (ככל שמידע זה מזהה אותך אישית), אלא במקרים המפורטים להלן:
4.1.1.במקרה שתפר את הוראות התקנון, או אם תבצע באמצעות המערכת או באמצעות האתר, או בקשר איתם, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה.
4.1.2.אם יתקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור כל מידע אודותיך לצד שלישי;
4.1.3.בכל מקרה של מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין החברה;
4.1.4.בכל מקרה שהחברה תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי.

Cookies
האתר משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות המשתמש האישיות ולצורכי אבטחת מידע. 'עוגיות" הן קבצי טקסט, שהדפדפן יוצר לפי פקודה ממחשבי החברה. העוגיות מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקר המשתמש, משך הזמן ששהה באתר ו/או במערכת, מהיכן הגיע אל האתר ועוד. הן משמשות גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטים בכל פעם שהמשתמש מבקר מחדש במדורים באתר המחייבים רישום, ככל שישנם כאלה.
המשתמש רשאי, בכל עת, לנקות את ה"עוגיות" מן הדפדפן או להגדירו כך שיסרב להשתמש ב"עוגיות".

Scroll to Top
קבע שיחת ייעוץ עם מאמן בחינם!
× זמינים בצ׳אט
דילוג לתוכן